Account
0
Winkelmand

Algemene voorwaarden (0112012)

Hattink Heesch (V.O.F.)

Ook handelend onder de bedrijfsnamen:

-Hattink Thermo Parts

-Hattink Maritiem

-HM Yachtrental

Thermo King, Carrier, Kubota, Yanmar, Isuzu, Hwa Sung Thermo, Mitsubishi, Salpa, Laver, Hiswa, zijn geregistreerde handelsnamen. *Wij zijn een vrije handelsonderneming en geen officieel Thermo King / Carrier dealer.

Alle prijzen op de site zijn exclusief  B.T.W. tenzij anders vermeldt.
Prijswijzigingen, fouten, uitverkochte artikelen, drukfouten en modelwijzigingen voorbehouden.

Verhuur en levering en betalingsvoorwaarden (voor verhuur). Verhuur en levering- en betalingsvoorwaarden zijn wettig gedeponeerd bij KVK te ‘s-Hertogenbosch.

Levering-en betalingsvoorwaarden (Voor verkoop en werkzaamheden)

Speciale punten betreft de Nederlandse wetgeving voor kopen op afstand:
- 6.4
- 7.3
- 8.9
- 15.1
- 15.4

 

Artikel 1. Definities
Het bedrijf Hattink Heesch is werkzaam als handelsmaatschappij c.q. verhuurder (indien van toepassing gelden onze verhuurvoorwaarden) en voert werkzaamheden uit op het gebied van de koudetechniek en luchtbehandeling in de transportsector, die partij is bij enige overeenkomst, strekkende tot de levering van goederen/zaken en/of verdiensten en/of andere prestaties, waaronder begrepen het verrichten van reparaties en/of onderhoud. Voor afnemer/consument/klant wederpartij of wederpartijen bij de zo even bedoelde overeenkomst.

 

Artikel 2. Algemeen
Tenzij door partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn op iedere overeenkomst tussen Hattink Heesch en afnemer/consument/klant, ongeacht of de strekking van die overeenkomst de levering van goederen/zaken en/of diensten en/of andere prestaties waaronder begrepen reparaties en/of onderhoud is, deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Dit geldt ook voor (nadere/latere) overeenkomsten tussen partijen, waarbij toepasselijkheid van deze “algemene” leveringsvoorwaarden niet nader (uitdrukkelijk) is ingeroepen, bijvoorbeeld - hiermede samenhangende - nadere overeenkomsten tot het verrichten van meerwerk, reparaties en/of onderhoud.

 

Artikel 3. Aanbieding
3.1
Aanbiedingen zijn in welke vorm dan ook vrijblijvend.
3.2
Aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden, gedurende normale werkuren, gebaseerd op de bij de aanvrage door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en dergelijke.
3.3
Op alle voor auteursrecht vatbare zaken, die door tussenkomst van Hattink Heesch aan de afnemer beschikbaar worden gesteld blijft het auteursrecht aan de aanvankelijke rechthebbende voorbehouden. In geval een door Hattink Heesch geleverde goederen/zaak/component, waarop auteursrecht rust, ingepast wordt, onderdeel gaat uitmaken van een andere - samen te stellen - zaak, blijft het auteursrecht op de door hem geleverde goederen/zaak/component bij Hattink Heesch berusten, tenzij Hattink Heesch daarvan uitdrukkelijk afstand doet. Afnemer/consument/klant verplicht zich om alle gegevens, die hem door tussenkomst van Hattink Heesch worden verstrekt, vertrouwelijk te houden. Afnemer/consument/klant is verplicht om documenten en overige gegevensdragers welke auteurs rechtelijk beschermde werken of gegevens als in de vorige volzinnen bedoeld bevatten, op eerste verzoek aan Hattink Heesch te overhandigen, voor zover hij de beschikking daarover niet nodig heeft in het kader van de uitvoering van de betreffende overeenkomst. Voor auteursrecht vatbare zaken en voor gegevens, die de afnemer/consument/klant aan Hattink Heesch beschikbaar stelt, aanvaardt de leverancier mutaties die verplichtingen, die krachtens het hiervoor bepaalde op de afnemer/consument/klant rusten.

 

Artikel 4. Overeenkomst
4.1
Hattink Heesch is eerst gebonden na uitdrukkelijke aanvaarding zijnerzijds van de opdracht en na ontvangst van de vooruitbetaling bij opdracht, zo Hattink Heesch vooruitbetaling verlangt.
4.2
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is de afnemer/consument/klant aan Hattink Heesch in ieder geval een vergoeding verschuldigd voor tekenwerk en het opmaken van de offerte in die gevallen waarbij de afnemer Hattink Heesch heeft uitgenodigd tot het doen daarvan, doch  uiteindelijk geen opdracht tot uitvoering wordt gegeven. Afnemer/consument/klant is in dat geval aan Hattink Heesch de werkelijke kosten verschuldigd conform het door Hattink Heesch gehanteerde uurtarief en de door hem gebruikte materialen.

 

Artikel 5. Omvang en aard van de overeenkomst
5.1
Voor de omvang en de aard van de overeenkomst is de opdrachtbevestiging van Hattink Heesch bindend.
5.2
De overeenkomst omvat alleen de levering van de goederen/zaken en/of diensten en/of andere prestaties, waaronder begrepen onderhoud en/of reparaties, voor zover deze daarin zijn gespecificeerd.
5.3
De afnemer/consument/klant verbindt zich bij de opdracht er voor zorg te dragen dat:
5.3.1
de werkzaamheden welke tot het aangenomen werk behoren, naar de eis van het werk zo tijdig zijn verricht, dat de uitvoering van het door Hattink Heesch aangenomen werk geen vertraging ondervindt:
5.3.2
op verzoek van Hattink Heesch voor en/of aankomst van de materialen een of meer naar het oordeel van Hattink Heesch behoorlijk verlichte, droge en goed afsluitbaar te maken ruimten van voldoende grootte ten behoeve van de werkplaats en berging van materialen kosteloos ter beschikking worden gesteld, evenals schaft-, was- en toiletgelegenheden enzovoorts, dat de materialen welke voor aankomst van de monteurs worden aangevoerd door hem op een droge en veilige plaats op het bouwterrein worden opgeslagen, een en ander in de onmiddellijke omgeving van de te verrichten werkzaamheden. De afnemer dient eveneens zorg te dragen voor kosteloze, levering van de benodigde energie, zoals gas, elektriciteit en water, welke voor uitvoering van de werkzaamheden en oplevering der opdrachten nodig zijn.
5.4
De afnemer/consument/klant kan zich niet beroepen op het niet voldoen van het geleverde aan overheidsvoorschriften (in het bijzonder milieuvoorschriften) indien deze voorschriften niet voor sluiting van de overeenkomst door de afnemer aan Hattink Heesch ter hand zijn gesteld, zodat Hattink Heesch bij het doen van een aanbod daarmede rekening heeft kunnen houden. Op latere wijzigingen van deze overheidsvoorschriften welke wijzigingen voor risico van de afnemer zijn, kan door de afnemer jegens Hattink Heesch geen beroep worden gedaan.

 

Artikel 6. Ontbinding van de overeenkomst
6.1
Indien afnemer/consument/klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die hem bij deze overeenkomst zijn opgelegd (daaronder begrepen de verplichting tot het afnemen van door de leverancier te leveren prestaties), surséance van betaling, stillegging of liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de aannemer/consument/klant, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Hattink Heesch het recht om zonder sommatie, in- gebreken stelling of rechtelijke tussenkomst de met afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat Hattink Heesch tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn.
6.2
Hattink Heesch heeft, wanneer de overeenkomst op voet van artikel 6.1 of door de rechter wordt ontbonden, recht op volledige schadevergoeding. Tenzij Hattink Heesch de schade anders wenst te berekenen, wordt de schade gefixeerd op 35% van de vergoeding verschuldigd voor de wet (het) nog niet uitgevoerde (deel van een) overeenkomst. Hattink Heesch hoeft het recht om zaken die in het kader van een nog niet geheel uitgevoerde overeenkomst zijn geleverd, terug te nemen tegen creditering van de daarvoor door Hattink Heesch bestede kostprijs.
6.3
In de artikel 6.1 bedoelde gevallen kan Hattink Heesch ook de uitvoering van de overeenkomst opschorten en direct volledige betaling vorderen van al wat de afnemer ingevolge de overeenkomst verschuldigd is of zal worden. Daarnaast heeft Hattink Heesch in dit geval het recht vergoeding te vorderen van de schade die hij als uitvloeisel van de opschorting en gevolgen daarvan lijdt.
6.4
Bij elke overeenkomst via onze internet winkel (web shop) heeft de afnemer/consument het recht de verkoop te ontbinden binnen 14 werkdagen zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden hiervoor.

Bij retourzending van pakketten altijd éérst contact opnemen met een van onze medewerkers, schriftelijk per fax of mail.

U ontvangt een retour opdracht, zonder retour opdracht worden deze zendingen geweigerd.

Ongefrankeerde poststukken zullen niet in ontvangst worden genomen.

De afnemer/consument moet in dit geval de bestelde goederen in originele verpakking onbeschadigd c.q. ongebruikt retour zenden. De retourzending moet met verzekerd vervoer zijn incl. handtekening van ontvangst (ontvangstbevestiging) retour worden gezonden zoals u ook de verzending heeft plaats gevonden. Hattink Heesch is verplicht om binnen 30 dagen het goederen bedrag terug te betalen, die al door de afnemer/consument/klant betaald zijn. De termijn van ontbinding/herroeping recht voor de goederen gaat in op de dag waarop de afnemer/consument/klant de goederen ontvangt (ontvangstbevestiging). De afnemer/consument/klant kan op de ontbinding/herroeping recht geen aan spraak maken, namelijk onder A tot D vermelden beperkingen.

A Voor diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de afnemer/consument/klant, is begonnen vóór de termijn van zeven werkdagen.

B. Voor goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop Hattink Heesch geen invloed heeft.

C. Voor goederen die speciaal besteld zijn voor afnemer/consument/klant.

D. En schade gevoelige goederen zoals as-afdichtingen en keringen, printplaten, elektronische onderdelen.  

 

Artikel 7. Prijzen
7.1
De in de aanbieding, respectievelijk orderbevestiging genoemde prijzen zijn gebaseerd op het moment van afgifte van de aanbieding, respectievelijk orderbevestiging geldende kostprijzen.
7.2
Indien de kostprijzen door externe factoren tussen het tijdstip van de aanbieding respectievelijk orderbevestiging en het tijdstip van de levering, c.q. prestatie een wijziging ondergaan, dan behoudt Hattink Heesch zich het recht voor, de prijs dien overeenkomstig te wijzigen.
7.3
De prijzen in onze internet winkel (web shop) zijn geldende prijzen zonder Btw en verzendkosten. Deze prijzen kunnen per dag verschillen wegens koers verschil, maar na een aankoop overeenkomst van afnemer/consument/klant op voorraad is de goederen prijs geldend.
7.4
Voor het aanpassen van gemaakte fouten, betreft betalingen die verricht zijn zonder BTW/Vat nr, daardoor met BTW/Vat bedrag van 21% zijn verwerkt, kunnen wij corrigeren met een geldig BTW/Vat nummer, doormiddel van een credit nota.
Bij bestellingen onder 500,00 netto wordt dan 15,00 administratie kosten in rekening gebracht op de creditnota en terug verrekening hiervan.

 

Artikel 8. Levering
8.1
De overeengekomen leveringstijd gaat in zodra Hattink Heesch de opdracht uitdrukkelijk heeft bevestigd, in het bezit is van alle door afnemer bij de opdracht te verstrekken bescheiden, gegevens en een eventueel verlangde aanbetaling heeft ontvangen.
8.2
Overschrijden van de levertijd, door welke oorzaak ook, leidt niet automatisch tot verzuim aan de zijde van Hattink Heesch. Hattink Heesch geraakt jegens afnemer/consument/klant in verzuim, na ingebrekestelling onder het verlenen van een redelijke termijn om alsnog na te komen.
8.3
Overschrijden van de levertijd, door welke oorzaak ook, geeft afnemer/consument/klant geen recht op vergoeding van directe of indirecte schade.
8.4
Overschrijden van de levertijd, door transport/vervoer van vervoerder/transporteur naar afnemer/consument/klant kan geen recht op vergoeding van schade of vergoeding van welke kosten dan ook.
8.5
Overschrijden van de levertijd door welke oorzaak ook, geeft afnemer/consument/klant niet het recht om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.
8.6
De levertijd wordt verlengd met de tijd gedurende welke afnemer/consument/klant nalatig blijft zijn betalingsverplichting of enige andere verplichting uit de overeenkomst na te komen.
8.7
Bij levering met inbegrip van montage en inbedrijfstelling zal afnemer/consument/klant, indien hierom door Hattink Heesch wordt verzocht, een overnameprotocol ondertekenen ten bewijze van de zaken compleet en bedrijf gereed zijn opgeleverd, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 11.
8.8
In geval de afnemer/consument/klant het overnameprotocol niet ondertekend, dan wel na oplevering geen verklaring afgeeft, geldt als tijdstip van complete en bedrijfsklare oplevering het moment waarop Hattink Heesch de zaken als zodanig opgeleverd aanmerkt.
8.9
Bestellingen die via de internet winkel (web shop) zijn besteld, waarvan de voorraad toereikend is, moet Hattink Heesch uiterst binnen 30 dagen de bestelling geleverd hebben, tenzij de afnemer/consument/klant en Hattink Heesch daarover een andere afspraak hebben gemaakt. Indien een afnemer/consument/klant toch onderdelen/zaken heeft besteld die niet op voorraad zijn en Hattink Heesch dit niet binnen 30 dagen kan leveren, moet de afnemer/consument/klant daarvan op de hoogte worden gesteld en heeft de afnemer/consument/klant het recht de betalingen die al gedaan zijn binnen 30 dagen terug te betalen door Hattink Heesch. Wanneer Hattink Heesch de afnemer/consument/klant een goed gelijk waardig en kwalitatief onderdeel/goederen en prijs kan leveren, en dat deze mogelijkheid genoemd wordt voorafgaand zoals bijvoorbeeld nummer wijziging modificatie van het desbetreffende onderdeel/goederen van leverancier/fabrikant van Hattink Heesch op de hoogte te stellen bij het sluiten van de overeenkomst en worden gelijkgesteld aan een niet gevraagde levering.

 

Artikel 9. Overmacht
9.1
Onverminderd het bepaalde in artikel 6:75 BW komen niet voor rekening en risico van Hattink Heesch onder meer de navolgende omstandigheden: werkstaking binnen het bedrijf van Hattink Heesch, werkstakingen binnen het bedrijf van de leveranciers/vervoerders/transporteurs van Hattink Heesch, zijn transporteur, overheidsmaatregelen, brand, weersomstandigheden, ziekte in het bedrijf van Hattink Heesch, zijn leveranciers en zijn transporteurs, te late leveranties, om wat voor reden dan ook, door Hattink Heesch leverancier(s) en de door haar ingeschakelde transportondernemingen.

 

Artikel 10. Keuring en beproeving
10.1
Indien keuring en/of beproeving bij afnemer/consument/klant is overeengekomen zal Hattink Heesch de gelegenheid worden gegeven tot het nemen van voorproeven. De afnemer/consument/klant zorgt voor tijdige terbeschikkingstelling van de hiervoor nodige hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen, water, energie, verwarming en verlichting, alles voor zijn rekening en risico.
10.2
Aan Hattink Heesch zal gelegenheid worden gegeven aan bezwaren van de afnemer/consument/klant naar aanleiding van de beproeving tegemoet te komen alvorens de installatie door de afnemer/consument/klant afgekeurd of geweigerd kan worden. Afkeuring of weigering kan niet gebaseerd worden op het niet voldoen aan overheidsvoorschriften (o.a. milieuvoorschriften) ingeval deze milieuvoorschriften niet voor het aangaan van de overeenkomst ter hand van Hattink Heesch zijn gesteld en de plicht tot het voldoen daarvan onderdeel uitmaakt van de overeenkomst. Latere wijziging van deze voorschriften komt voor risico van afnemer.
10.3
De kosten van de keuring zijn voor rekening van afnemer/consument/klant.
10.4
Deze keuring mag geen oorzaak worden van enigerlei vertraging in de voortgang van de onderhavige of andere werkzaamheden van Hattink Heesch. Zodat afnemer/consument/klant bij een termijn langer dan acht dagen, nadat hij van de gelegenheid tot keuring in kennis is gesteld, gebruik maakt van dat recht, worden de zaken geacht te zijn goedgekeurd.

 

Artikel 11. Risico en eigendomsovergang
11.1
Vanaf het tijdstip van een aflevering aan de afnemer/consument/klant in de krachtens 5.3.2 overeengekomen ruimte(n) is het gekochte of zijn de daarvoor bestemde onderdelen voor diens rekening en risico. Tenzij anders is overeengekomen.
11.12
Tot zekerheid van de juiste nakoming van de eventuele overeengekomen verplichtingen behoudt Hattink Heesch zich de eigendom van het afgeleverde voor totdat de afnemer/consument/klant aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan. Hattink Heesch kan de afnemer/consument/klant verplichten mee te werken aan vestiging van een (bezitloos) pandrecht op het afgeleverde.
11.3
Het afgeleverde mag zolang de koopsom niet volledig is betaald niet aan derden in eigendom, dan wel op enige andere basis worden overgedragen, waaronder begrepen het verbod tot vestiging door afnemer/consument/klant van (bezitloos) pandrecht ten behoeve van een derde.
11.4
Onverminderd de overige haar toekomende rechten, waaronder de in artikel 6.1, 6.2 en 6.3 genoemde rechten wordt Hattink Heesch onherroepelijk door de afnemer/consument/klant gemachtigd om, indien deze zijn jegens Hattink Heesch begane betalingsverplichting niet tot niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de door hem geleverde en aan roerende en onroerende zaken bevestigde zaken, bevestigde zaken op eerste vordering te demonteren en tot zich nemen. Alle kosten van demonteren terugneming zijn voor rekening van de afnemer/consument/klant.

 

Artikel 12. Garantie bij levering van zaken
12.1
Hattink Heesch is garantieplichtig gedurende 12 maanden na bedrijfsklare oplevering (vgl.  8.7 en 8.8) van het door Hattink Heesch zelf geleverde goederen/zaken met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel, met dien verstande dat de garantietermijn nimmer langer zal zijn dan de garantietermijn gedurende welke Hattink Heesch garantie verleent. Dit betekent dat de garantieplicht van Hattink Heesch jegens de afnemer/consument/klant daardoor dienovereenkomstig korter kan zijn dan de 12 maanden zoals genoemd in het eerste deel van dit lid, dan wel geheel kan vervallen.
12.2
De garantieplicht valt uiteen in twee delen:
12.2.1
gedurende drie maanden na de in het vorige lid bedoelde bedrijfsklare oplevering is Hattink Heesch gehouden de directe schade aan de door Hattink Heesch zelf geleverde zaken of goederen/onderdelen daarvan welke ondeugdelijk zijn gebleken als gevolg van materiaal-, constructie, montage of fabricagefouten geheel kosteloos te vervangen of te herstellen, dan wel te zijner keuze de betreffende factuur te crediteren. Hattink Heesch is jegens afnemer/consument/klant nimmer aansprakelijk voor de indirecte schade, ook niet voor de hieruit voortvloeiende milieuschade waaronder begrepen uitstoot van (H)Cfk’s of andere stoffen waarvan de emissie niet is toegestaan.
12.2.2
Gedurende een periode van negen maanden aansluitend op de periode van drie maanden als bedoeld in het vorige lid, met dien verstande dat de periode van twaalf maanden, gelet op het bepaalde in het eerste lid, dienovereenkomstig wordt verminderd, indien de garantietermijn van de leverancier van Hattink Heesch aan de leverancier korter is, is Hattink Heesch gehouden tot opnieuw leveren van zaken of onderdelen, die ondeugdelijk zijn gebleken als gevolg van materiaal-, constructie-, montage- of fabricagefouten. Deze her levering geschiedt af leverancier, exclusief montage kosten. Hattink Heesch is echter niet verplicht de in dit lid bedoelde garantieplicht gestand te doen indien meer dan 15 maanden verstreken zijn sinds de aflevering van de installatie door Hattink Heesch bij afnemer. Het vorenstaande geldt onverminderd 12.2.1
12.3
De in de lid 1 en 2 omschreven garantieplicht vervalt indien zich een of meer der hieronder genoemde omstandigheden mochten voordoen:
12.3.1
de ondeugdelijkheid van de geleverde zaken of onderdelen wordt niet onverwijld na vaststelling daarvan aan Hattink Heesch medegedeeld.
12.3.2
de ondeugdelijkheid is het gevolg van foutief gebruik of onvoldoende onderhoud.
12.3.3
door Hattink Heesch of derden zijn aan de geleverde zaken werkzaamheden verricht, zonder dat daartoe een schriftelijke goedkeuring van Hattink Heesch is verkregen;
12.3.4
de afnemer/consument/klant is nalatig gebleven zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.
12.4
De in dit artikel lid 2.2 bedoelde periode van negen maanden onder garantie te herstellen of te vervangen zaken die zich daar in redelijkheid voor lenen (ook wat betreft de kosten) zullen door de afnemer aan Hattink Heesch op diens verzoek worden geretourneerd.
12.5
Reparatie en/of vervanging van een onderdeel zal de garantie voor het geheel der geleverde zaken nimmer verlengen.
12.6
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Hattink Heesch alleen gehouden tot nakoming binnen Nederland van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen.

 

Artikel 13. Garantie bij reparatie- en/of onderhoud
13.1
Hattink Heesch is garantie plichtig gedurende drie maanden vanaf het tijdstip waarop Hattink Heesch de onderhouds-, reparatiewerkzaamheden feitelijk heeft beëindigd, zijnde het moment waarop Hattink Heesch het werk verlaten heeft, danwel het moment waarop Hattink Heesch de onderhouds-, reparatiewerkzaamheden feitelijk als beëindigt beschouwd. De garantie verleend op de deugdelijkheid van de door Hattink Heesch gebruikte materialen bij reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden, geldt voor de duur van drie maanden, met dien verstand dat de termijn nimmer langer zal zijn dan de garantietermijn gedurende, welke de leverancier van Hattink Heesch op zijn beurt aan Hattink Heesch garantie verleent. Dit betekent dat de garantieplicht van Hattink Heesch jegens de afnemer daardoor dienovereenkomstig korter kan zijn dan de drie maanden zoals genoemd in het eerste deel van dit lid, dan wel geheel vervalt.
13.2
De garantieplicht valt uiteen in:
13.2.1
garantie op de door Hattink Heesch verrichte reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden;
13.2.2
garantie op de door hem in dat verband gebruikte materialen. Geen garantie wordt verleend in geval van storingen welke niet de directe oorzaak vinden in de door Hattink Heesch verrichte reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden, dan wel in dit verband geleverde goederen/materialen.
13.3
De garantieplicht vervalt, indien zich een of meerdere hieronder genoemde omstandigheden mochten voordoen:
13.3.1
De deugdelijkheid van de verrichte reparaties- onderhoudswerkzaamheden wordt niet onverwijld na vaststelling daarvan aan Hattink Heesch medegedeeld;
13.3.2
afnemer zelf of een ander dan Hattink Heesch onderhouds- of reparatiewerkzaamheden verricht;
13.3.3
afnemer/consument/klant dan wel een derde, al dan niet in combinatie met andere installaties aanpassingen respectievelijk veranderingen aanbrengt.
13.3.4
de installatie functioneert onder ongunstige klimatologische omgevingsfactoren;
13.3.5
de installatie beschadigd wordt, door welke oorzaak dan ook;
13.3.6
de installatie niet voorzien is van een deugdelijk alarmsysteem werkzaam gedurende 24 uur aangesloten op een meldpunt, dan wel gelijkwaardige voorziening waardoor deze gedurende 24 uur “bewaakt” is(dit alleen bij stationaire installaties);
13.3.7
de afnemer/consument/klant nalatig gebleven zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen;
13.3.8
De ondeugdelijkheid is het gevolg van foutief gebruik of onvoldoende onderhoud, controles, overschrijding van preventieve controle of verplichte lekdichtheids controle (CFK Keuring) waarvoor afnemer zelf de verantwoordelijkheid draagt.
13.4
Gedurende drie maanden na de verrichte reparatie of gedurende drie maanden na beëindiging van de onderhoudsbeurt is Hattink Heesch tot niet meer verplicht dan tot vervanging van de in het kader van reparatie en onderhoud geleverde onderdelen c.q. zaken, danwel tot het opnieuw verrichten van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, welke niet deugdelijk zijn uitgevoerd. Hattink Heesch is niet verder aansprakelijk dan de hiervoor aangegeven directe schade.
13.5
Hattink Heesch is jegens afnemer/consument/klant nimmer aansprakelijk voor de indirecte schade, ook niet voor de daaruit voortvloeiende milieuschade, waaronder begrepen uitstoot van (H)Cfk’s of andere stoffen waarvan emissie niet is toegestaan.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid
14.1
Met inachtneming van het in de overige artikelen van deze voorwaarden daaromtrent gestelde zal Hattink Heesch nimmer aansprakelijk zijn voor enige directe schade ontstaan aan het door hem geleverde voor enige indirecte schade veroorzaakt door het door hem geleverde, dan wel veroorzaakt door onder zijn verantwoordelijkheid geleverde goederen/zaken en/of diensten en/of andere prestaties, waaronder begrepen onderhoud en reparatie, ongeacht of die schade bij afnemer of derden is opgekomen.
14.2
Afnemer/consument/klant zal Hattink Heesch vrijwaren voor alle kosten, schade en rente, waarvoor Hattink Heesch door derden, ter zake van de uitvoering van zijn opdracht wordt aangesproken.
14.3
De afnemer/consument/klant is aansprakelijk voor het niet door Hattink Heesch geleverde bouwkundige gedeelte, de werkzaamheden en leveranties en/of verrichte werkzaamheden/diensten van ingeschakelde derden, voor zover deze door de afnemer aan Hattink Heesch zijn voorgeschreven (onderaannemers, hulppersonen, etc.) en/of voor de nadelige gevolgen voortvloeiend uit de gesteldheid van de bodem. De afnemer is tevens verplicht aan Hattink Heesch de schade te vergoeden die hij ten gevolgen van de ondeugdelijkheid van het bouwkundige gedeelte en/of gesteldheid van de bodem mocht lijden.
14.4
Hattink Heesch staat er voor in dat hem niet is aangezegd, of anderszins bekend geworden, dat door hem te leveren prestaties enige inbreuk op octrooien en soortgelijke rechten van derden kunnen opleveren. Mocht desondanks de door Hattink Heesch verrichte prestatie inbreuk op octrooien e.d. opleveren of ten gevolge hebben, dan komen alle gevolgen van dat feit voor rekening van de afnemer tenzij er sprake is van opzet en grove schuld aan de zijde van Hattink Heesch.

 

Artikel 15. Betaling
15.1
Alle betalingen dienen zonder aftrek en/of schuldvergelijking te geschieden op de wijze als overeengekomen. De betalingsmanieren zijn onder andere iDEAL, de Creditcards; Visa en Mastercard Pay Pal en bank overschrijving (betaling vooruit).En onder Rembours (COD) de keus wordt zichtbaar bij landkeuze onder scherm stap 1 winkelmandje. Ook de verzendkosten zijn zichtbaar na land keuzen en het gewicht van de gekozen goederen/zaken die in winkelmand zijn geklikt in stap 1 winkelmandje, Waardoor u altijd het totaal bedrag kunt zien en evt. de bestelling kunt annuleren.
15.2
Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Hattink Heesch zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldatum over het uitstaande bedrag rente in rekening te brengen naar en percentage gelijk aan de wettelijke rente. Daarnaast heeft Hattink Heesch het recht op alle op de inning van zijn vordering vallen gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen.
15.3
Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is Hattink Heesch, wanneer zich zwaarwegende aanwijzingen voordoen die twijfels aan de solvabiliteit van de afnemer rechtvaardigen, gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten totdat afnemer op zijn verzoek voldoende zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van diens verplichting uit die overeenkomst.
15.4
Betalingen in onze internet winkel (web shop) door frauduleus gebruik van de betaalkaart van de afnemer/consument/klant waarbij de afnemer/consument/klant deze opdracht niet heeft uit gevoerd, zal niet verplicht worden tot betaling van de overeenkomst bij Hattink Heesch, mits de afnemer/consument/klant tekort is geschoten in de zorgvuldigheid die hij of zij in acht moet nemen bij het gebruik van de betaalkaart.

  

Artikel 16. Jurisdictie
16.1
Op de aanbiedingen, overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en transacties onderworpen aan de algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing, waaronder uitdrukkelijk begrepen boek 6 titel 5 afdeling 3 Burgerlijk Wetboek.
16.2
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige algemene voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, zullen uitsluitend worden aanhangig gemaakt bij de rechtbank binnen het arrondissement waarin Hattink Heesch is gevestigd, tenzij de kantonrechter bevoegd in welk geval niet van de wettelijke regels betreffende relatieve competentie wordt afgeweken.

Omtrent Verhuur:
Verhuur en levering- en betalingsvoorwaarden wettig gedeponeerd bij KVK te ‘s-Hertogenbosch.

Hattink Heesch is niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten op de site.

Aan onrechtmatige informatie of overige informatie, kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor informatie betreffende bovenstaande voorwaarden:

Hattink Thermo Parts

Keersluisweg 15

5433NM Katwijk (Cuijk)

Tel.: +31 (0) 412 - 65 14 83

Fax: +31 (0) 412 - 64 20 38

sales@hattink-thermoparts.com